Anjhula Mya Singh Bais – Savvy Magazine (January 2016). Anjhula Mya Singh Bais features on the cover of Savvy...