Priyanka Chopra – Heroine Magazine (November 2015). Priyanka Chopra – Heroine Magazine (November 2015)