Lisa Haydon & Hritik Roshan – Vogue India (January 2017). Bold & Beautiful Lisa Haydon and Hritik Roshan features...